Најважното нешто во случај на поплава е да го заштитите сопствениот живот и животите на Вашите најмили. За поголема сигурност, добро е да се знаат следниве работи кои можат да бидат од голема корист при поплава и по неа.

Ако поплавата Ве затекне во Вашиот дом, важно е да се придржувате до следниве совети:

 • Носете гумени чизми и ракавици
 • Малите деца, трудниците и лицата со здравствени проблеми треба да ги избегнуваат поплавените подрачја до моментот додека поплавата не се повлече, и додека не се изврши темелно чистење на поплавените објекти.
 • Ако случајно проголтате од нечистата вода, која има голема веројатност да е контаминирана, веднаш консултирајте се со лекар.

При напуштање на Вашиот дом придржувајте се до следново:

 • Не приоѓајте до местата кои се несигурни
 • Не приоѓајте до водите кои подолго време стојат, тие се најголем извор на заразни болести.
 • Не приоѓајте ниту до местата на кои водата пребрзо протекува.
 • Колку и да сте добар пливач, не ја потценувајте огромната моќ на водениот тек. Дури и плитката вода која мирува може да биде опасна за малите деца.
 • Не очекувајте од возилата да Ве заштитат од надоаѓачките води
 • Доколку морате да излезете на место кое е поплавено, облечете непропустлива облека и користете стап за да проверите што има пред Вас во водата.
 • Исклучете ја струјата во целата куќа, како и доводот на гас доколку имате.

Покрај директната физичка опасност, поплавите носат потенцијална опасност од значително влошување на хигиенско-епидемолошките околсности и ширење на заразните болести, на кои најизложени се најосетливите групи на граѓани – децата, трудниците, хронично болните и старите лица.

Кои се опасностите од поплавата по Вашето здравје?

 • Поплавите носат ризик од заразни болести, бидејќи често се поврзани со прекин во снабдувањето со вода и повлекување на отпадни материи, како и со излевања на канализациите.
 • Оштетените водоводни и канализациски цевки ја зголемуваат можноста да се контаминира водата за пиење.
 • Со загадената вода и храна се пренесуваат цревни и кожни заразни болести.
 • Се зголемува бројот на глодари и змии за време на поплавите, што представува дополнителен ризик за здравјето.
 • Големата стоечка водна површина овозможува размножување на комарците и другите инсекти кои се преносители на голем број заболувања.
 • За време и по природните катастрофи, голема е опасноста од повреди.
 • Опасност се срушените електрични инсталации, електричните прилучоци потопени во вода, големите парчиња на скршено стакло и други материјали кои може да Ви нанесат повреди.

Што треба да преземете за време на поплавата за да ја намлите опасноста од заразни болести и повреди?

 • Водата за пиење може да биде загадена. Затоа, избегнувајте да пиете вода од славина, бунари или извори, додека истата не биде тестирана. До тогаш конзумирајте флаширана вода.
 • Доколку водата е само микробиолоши загадена, нејзиното вриење од најмалку 1 минута може да ги уништи бактериите. Но, доколку водата е загадена со хемикалии, провривањето не може да ја прочисти и таквата вода не смее да се користи.
 • Хигиенски неисправната вода не смее да се употребува ниту за перење садови, миење раце, лице, заби, правење мраз – со еден збор, за ништо што може да ја донесе во контакт со органите на човекот.
 • Јадете само конзервирана храна од тегли кои биле потполно затворени, а пред нивно отворање да се измијат внимателно со чиста вода.
 • Чувајте ја храната на високи, чисти и проветрени места.
 • Неопходно е оддржувањето на лична хигиена, посебно често миење на рацете со сапун (пред јадење, по користење на тоалет, по чистење на поплавниот отпад и по користење на предмети кои биле во контакт со поплавната вода).
 • Посебно внимание да се обрне на чистотата на рацете кај децата и постарите лица.
 • Ако дојде до повредување, важно е да се знае дека отворените рани мораат да се исчистат и да се заштитат со фластер или завој, за да се спречи инфекција и контакт на раната со нечистата вода. Некогаш е потребен и додатен третман како што е вакцинирање со тетанус. Да се побара лекарска помош доколу се појави црвенило, оток или гноен исцедок на ранатa.

Што после поплавата?

 • По повлекувањето на водата, неопходно е да се санираат подрачјата кои биле зафатени со водата.
 • Држете се подалеку од соборените електрични водови, а нивната локација пријавете ја кај надлежните институции.
 • Неопходен е преглед на електричните и плинските инсталации во домот од страна на стручни лица, пред воопшто да влезете во објектот.
 • Од комуналните претпријатија да се бара чистење и санација на канализациониот систем.
 • Задолжително темелно чистење на ѕидовите и подовите на просториите во кои доспеала поплавната вода.
 • Да се фрлат загадените предмети и материјали кои не можат да се исчистат или дезинфицираат.
 • Алиштата и обувките, како и детските играчки да се исчистат и дезинфицираат.
 • Да се фрли сета храна која дошла во допир со поплавната вода.
 • Да се исчистат работните површини и приборот за храна.
 • Да се избегнува возење автомобил во првите денови по полавата поради можни опасни оштетувања на патната мрежа.

Се разбира, во секоја временска неприлика или природна катастрофа најважен е Вашиот живот и животот на Вашите најмили, како и здравјето на сите Вас. Преземете ги сите наведени совети и мерки во случај да се најдете затекнати среде поплава.

Дополнително, важно е да се знае дека Вашиот движен и недвижен имот, Вашите посеви и плодови – сето тоа може да биде предмет на осигурување, и да биде брзо обештетено во случај на природни непогоди со помош на осигурителната компанија.